Zásady soukromí

Informace pro zákazníky a dodavatele o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a partneři,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČO 25898671.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Jaroslav Bambušek, e-mail: prodej@sart.cz, tel. 602 512 812.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány

Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, údaje o požadavcích na službu, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

Využívání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 1. poskytování produktů a služeb prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
 2. interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování;
 3. ochrana oprávněných zájmů (např. pro účely marketingu nebo soudních sporů).

Předávání osobních údajů

Osobní údaje, které od vás získáme, jsou dále předávány:

 1. obchodním partnerům, např. dopravcům, subdodavatelům, kteří pak zpracovávají osobní údaje v souladu s účelem jejich poskytnutí,
 2. dalším třetím osobám, kterým jsme oprávněni (např. obecnému soudu v případě sporu) či povinni (např. finanční úřad nebo orgánům činným v trestním řízení) osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Marketingová sdělení

Pokud jste nám udělili souhlas, jsme oprávněni využívat vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek, speciálních akcí a dalších obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím e-mailové adresy prodej@sart.cz.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, jak nám stanoví příslušné právní předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům jsme přijali organizační a technická opatření.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných osobních údajů a případně také na doplnění neúplných osobních údajů;
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz osobních údajů;
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
 8. právo za podmínek stanovených čl. 22 GDPR nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

 

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení práv, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz. § 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR).

 

V Šumperku dne 25.05.2018                                      Jaroslav Bambušek, vedoucí prodeje SART stavebniny